BİMER üzerinden sadeleştirmenin durdurulması için yapılan şahsi başvurulardan bir tanesi:

 

Başvuru Tarihi : 16.01.2014 Başvuru Sayısı : 48157

Sayın yetkililer kıymetli vazifedarlar;

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatına ait
 LEMALAR SÖZLER MEKTUBAT adlı eserleri UFUK yayınevitarafından tahrif ve tagyir edilerek varis ve vekillerinin musadesi alınmadan bambaşka bir şekilde metin yapısı adeta katl edilerekpiyasaya sürülmüş ve bundan dolayı milli bir değerimiz ve İslamiyetin medarı ifteharı bir kültür mirasımız ciddi anlamda zarar görmüş ve ondan istifade edecek evlad-ı vatana bilinçli bir şekilde zarar verilmişir.Bu usulsuz hadiseye girişenler uluslararası sözleşmelerde geçen 50 (elli)senelik kanuni sureyi bahane ederek ve eserin hiç bir mirasçısı olmadığını iddea ederek bu vaziyeti tesis ettiler.Bilebildiğim kadarıyla mevcud kanunlarımızda hem 70 ( yetmiş)senelik zaman aşımı süresi var hemde üstadın noter tasdikli mahkemelercede hukmu kabul edilen yazılı muvafakatnamesi yani eserlerin varis ve vekillerini tesbit ve tayin eden ifadelerini içeren yazılı belgesi var.Hem üstadla kan bağı olan nesebinden kimseler var ve hayattalar ..Onlar dahi bu zulme karşılar.Bu vaziyetten dolayı çok magdurum ve bu benim için dünyanın en buyuk meselesidir.Bana anamdan babamdan ziyade İslamı İmanı anlatan Allah ı tanıtan bu eserlere böylesine bir su-i kast benim yaşamım boyunca uğradığım en büyük haksızlık ve zulumdur.Size bir vatandaş olarak arz ediyorum ve sizin yardımınızı taleb ediyorum.Lütfen bu zulmu durdurunuz; Allah ebeden razı olsun .

                                                                                                                                                                                                                                            


 

 

Cevab : 20 Şubat 2014 


Dilekçeniz incelenmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesinin (a) bendinde; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri “eser”, (b) bendinde de eseri meydana getiren kişi “eser sahibi” olarak tanımlanmaktadır. Eser/hak sahiplerine bu Kanunla tanınan mali haklar; işleme hakkı (md. 21), çoğaltma hakkı (md. 22), yayma hakkı (md. 23), temsil hakkı (md. 24), umuma iletim hakkı (md. 25) ile pay ve takip hakkı (md. 45), manevi haklar ise umuma arz salahiyeti (md.14), adın belirtilmesi salahiyeti (md.15), eserde değişiklik yapılmasını menetmek hakkı olarak düzenlenmiştir.

5846 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci maddelerinde koruma süresinin, eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam edeceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, koruma süresi devam ettiği sürece bir eserin umuma arz edilmesi, değiştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya umuma iletilmesi hakkı, münhasıran eser sahibine ait olup bu hakların kullanımı için
 eser sahibinin yazılı izninin alınması zorunludur.

Koruma süresi devam eden bir eserin sadeleştirilmesi ya da değiştirilmesi için eser sahibinden, eser sahibi ölmüşse mirasçılarından izin alınması gerekmektedir. Eser sahibinden izin alınmaksızın bir eserin işlenmesi ya da değiştirilmesi, eser sahibinin haklarına ihlal teşkil etmektedir.

5846 sayılı Kanunun 66 ve devamı maddelerinde, eser sahibinin mali ve manevi haklarının ihlal edilmesi halinde açılabilecek hukuk ve ceza davaları düzenlenmiş olup bu hakların ihlali nedeniyle soruşturma ve kovuşturma başlatılabilmesi için
 hak sahibinin şikayette bulunması gerekmektedir.

Bu bağlamda, hak ihlali hususunda, Kanunun 75 inci maddesi uyarınca
, hak sahibi mirasçılar tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunulması mümkündür.

Bilgilerinizi rica ederim.                                                                                                                                                                                                          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
                                                                                                                                                                                                             Telif Hakları Genel Müdürlüğü