Vehhabiler evliyaları tekfir ediyor

İslâmın Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaat ülemasının cumhuruna karşı muhalefet gösteren, bilhassa en başta İbn-i Teymiye'nin akide, fıkıh, hadîs, tefsir ve tasavvufun birçok mes'elelerinde... Ve onun bir talebesi olan İbn-i Kayyım-ı Cevzî'nin ise, bilhassa hadîs usûlünde bâriz muhalefetleri artık İslâm âleminde kökleşmiş ve ekolleşmiş bir duruma gelmiştir. .İslâm âlemi için, hiç de hayırlı olmayan bu ekolün ürettiği muhalif fikirlerine karşı  birçok eserler yazılmış, cevablar verilmiştir. Dolayısıyla İslâm'ın ittifakına, ittihadına bu ekolün büyük zararları olmuştur diyebiliriz.

 

                İşte bu ekolün cumhur-u ülemaya muhalif olan mesleğinin, Kur'an ve hadîslerin zâhirî metin ve mânaları üzerinde taassub ve inadları icabı olarak; velâyet, keramet ve maneviyat gibi hususlara dair olan herşeye, her mes'eleye, hattâ sahih hadîslere de ilişmek ve onda  zedeleyici bir gedik bulmak, hiç olmazsa kendi mesleklerinin anlayışına göre yorumlamak vaziyeti içine girmişlerdir. Tabii bu hal ile bunlar hakiki istikametli düşünceden çoğu mes'elelerde uzaklaşmışlardır.

 

                Bu mes'elede bir iki misal arzedeceğim:

                1- İbn-i Kayyım-ı Cevzî'nin "El-Beyan Fi-Aksam-ı Kur'an" Mukaddimesinde

Fatiha-i Şerife'nin  صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ

tefsirinde mağdûb ve dallînin mânasını, ümmet-i İslâmiyenin en sâlih, en mübarek, en takvalı, en basiretli, en seçkin taifesi olan evliyaya tatbik ve teşmil etmesidir.

 

 

                2- İbn-i Teymiye'nin evliya hakkında, hususuyla Muhyiddin-i Arabî hakkında ileri sürdüğü tekfir ve tadlil iddialarını tazammun eden kitablarından kat'-ı nazar.. velâyeti inkârının tipik bir nümunesi olarak: Hazret-i Ömer'in minber üstünde, İran tarafında bir aylık mesafede harbeden kumandanı Sâriye'ye:  يَا سَارِيَةُ اَلْجَبَلَ اَلْجَبَلَ deyip, ve Hazret-i Sâriye'nin bu sözü işitip, sevk-ül ceyş noktasında muvaffak olmasına sebebiyet vermiş olan sahih hâdiseyi, İbn-i Teymiye onu, Hazret-i Ömer'in velâyet ve kerametine hamletmesi yerine, "Cinnîler o sesi Sâriye'ye işittirmiş olabilirler" demiş. (El-Makasıd-ı Haseni - İmam- Sahavî sh: 474)

 

                İşte bu iki nümunede görüldüğü üzere,  bu ekolün en üst seviyedeki imamlarında ilmen ve akideten şu galat-ı his durumu varken, istikametli düşünmeleri ve müstakimane hüküm vermeleri mümkün olmamaktadır.

 

                3- Mezkûr ekolün bu zamanda mukallid bir çözemezliğini deruhte ettiğini göstermeye kalkışan, amma hiç de onu berceremeyen Şamlı Nasırüddin-i Elbanî, hiç hakkı ve haddi olmadığı halde, İmam-ı Celâleddin-i Suyutî'nin "El-Câmi-üs Sagîr" eserini, sahih, zaif ve mevzu' hadîsler deyip birbirinden ayırarak, ayrı ayrı bölümler halinde neşretmesi mes'elesini ve onun Mukaddemesinde başta İmam-ı Suyutî'ye ve Suyutî'nin  hem-asrı olan allâme Abdürraûf El-Menavî'ye karşı çok haksızca dil uzatmaları hususunu bir yana bırakıyoruz. Sadece "Sahih-ül Câmi-üs Sagîr" diye adlandırdığı kısmın birinci cildinin mukaddemesi sh: 29'da; meşhur allâme eski Beyrut müftüsü, Resullullah âşıkı Şeyh Yusuf-u Nebhanî'nin, Suyutî Hazretlerinin "El-Câmi-üs Sagîr" eseriyle, yine Suyutî'nin bilâhare yazdığı "Ziyadat-ül Câmi-is Sagîr" eserini birbirine katarak, ismine de "El-Feth-ül Kebir Bi-Zamm-iz Ziyadati ilâ Câmi-is Sagîr" ismini koyduğu bu eserin mukaddemesinin  nihayetinde şu gelecek duasını, bakınız bu şahıs mezkûr ekol hesabına nasıl tenkid ettiğini görünüz:

...

Türkçe mânası:

"Büyük olan Allah, Arş-ı Kerimin Rabbinden niyazım odur ki; kendi Rauf ve Rahîm olan Peygamberinin (A.S.M.) hürmetine bu kitabımı menfaatlı kıla. Onun iki aslını menfaatlı kıldığı gibi.. ve beni, müellifi ile beraber, kendi yanında ve Seyyid-ül Mürselîn olan Nebisinin yanında makbullerin zümresinde haşreyleye.. ve benden ve onun müellifi olan El-Hâfız Es-Suyutî'den bunu kabul eyleye.. ve hayra giden yolu bana ve müellifine âsân ede... "

 

                İşte gayet makbul, gayet samimî ve son derece hakikatlı olan bu duayı, bir saat tamircisi veya bir kunduracı olan Nasirüddin-i Elbanî nasıl câhilâne ve yersiz bir cesaretle ve mezkûr ekolün taassubu hesabına ne derece mütecavizâne iliştiğini göstereceğiz. Şöyle ki:

 

                Evvelâ duanın başındaki   bihürmeti nebiyyir Raufur Rahim ibaresini üstüne bazı şeyler söylemek için, yani: "Rauf ve Rahim ancak Allah'tır, bu sıfatları başkasına vermek şirktir" demeye niyetlenerek üstüne dipnot işaretini koymuş. Fakat sonra herhalde, Tevbe Sûresi'nin sonuna Peygamber'in (A.S.M.) vasfına gelen  ...

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

âyeti hatırına gelmiş, tecavüzden vazgeçmiş. Sonra o dua ve niyazın.

...bölümüne dipnot işareti koymuş, alttaki dipnotta tecavüzünü şöyle başlatmıştır: "Efendim, şu tevessül, yani; Allah'a ulaşmak için vesile ittihaz etme, gayr-ı meşru'dur." Yani, ona göre dine mugayirdir.

 

                Neden? Çünki duada: "Beni ve müellifin kendi yanında ve Peygamberlerin Efendisi olan Nebisi yanında makbul olan zümre içinde haşreyle!" demiş. Bunu, Elbanî Efendi, kendi hakikatsız akidesine göre bir çeşit şirk saymış. Elbanî'nin bu akidesine göre; "Lailâhe İllallah" deyip, "Muhammedürresulullah" dememek icab eder. Çünki Peygamber'in adını Allah'ın adı yanına getirmiş oluyoruz.

 

                Elbanî bir de şunu ekliyor: "Burada Peygamber (A.S.M.) dua sahibine soracak: "Beni Allah'a şerik mi itikad ediyorsun?"

 

                Elbanî Efendi, bu iddialarının delili olarak da, İbn-i Teymiye'nin bir kitabıyla, kendisinin münasebetsizliklerden ibaret olan bir kitabını me'haz gösteriyor.

                İşte şu nümuneler gibi, hadîs usûlü hakkında, İslâmın akidesi, fıkıh ve şeriatı hakkında mezkûr ekolün vârid olmuş yüzlerce kabih ve gülünç iddialarını burada sıralamam mümkündür. Lâkin "Ârife işaret kâfidir" diyerek, bu üç nümune ile iktifa etmek istiyor ve diyoruz ki:

 

                "Bu ekolün ve mukallidlerinin İslâmî ilimlerde, bilhassa hadîs usûlü ilminde yüzde yetmiş nisbetiyle sözleri makbul değil, görüşleri müstakim değil, hükümleri doğru değildir. Zira, meslek taassubu bu ekolde hükümrandır... sh:» (R.k.k: 215)