Ceylan ÇALIŞKAN

 

 

CEYLAN ÇALIŞKAN AĞABEYİMİZİN SADELEŞTİRME KONUSUNDA BÜYÜK DOĞU MECMUASINA MEKTUBU VE ÜSTADI BİLGİLENDİRMESİ

باسمهسبحانه
Büyük Doğu Mecmuası Neşriyat Müdürlüğüne!

Memleket muvacehesindeki kudsî cihadınızı tebrik eder, hürmetlerimizi arzederiz.. Hakikaten asrımızdaki bütün fenalıklar hususen hayat-ı ictimaiyyeyi kökünden sarsan fuhuş aleyhindeki hüs
n-ü niyete makrûn neşriyatınızdan dolayı şâyân-ı
takdirsiniz.
Hasseten şunu tebarüz ettirmek isteriz ki; intişar eden son nüshalarınızdan birisinde, bir sütun açıp dercetmek vazifeperverliğini gösterdiğiniz Bediüzzaman Hazretlerinin müdafaatından ve Risale-i Nur'dan parçalar neşretmek meselesine gelince: Çok memnun olmakla beraber, memleket çapında satışını tezayüd ettireceğinize şüphe etmediğimiz kıymetli mecmuanız için medar-ı şeref olan bu mukaddes vazifeyi yaparken, onun yarım milyonu mütecaviz hakiki varislerini tahattur edip, çok muhterem müellifine mahsus üslub-u belagat, fesahat ve tarz-ı beyanın aynen hıfzıyla, hakikatlerin -fehme takrib hüsn-ü niyetine müstenid- tahrifini kaldırmanızı çok rica ederiz.

Bu hususta göstereceğiniz titizlik ve muhafazakarlık manevi mevkiinize bir o kadar daha ilave edilmesine inşaallah vesile olacaktır. Bilvesile selam ve hürmetler...

Nur talebelerinden
Ceylan

باسمهسبحانه
Çok mübarek, çok muazzez, çok kıymettar, çok müşfik Üstadım Efendim Hazretleri..
İstifsar-ı hâtırla mübarek el ve ayaklarınızı öper, makbul dualarınıza el açarız.

Evvela: Büyük Doğu Mecmuası'nın birkaç nüshadır neşretmekte olduğu Risale-i Nur parçalarını yeni hurufa tercüme ederek Risale-i Nur ve kudsî Üstadım sayesinde verdiğim cevapla birlikte takdim ediyorum. Verdiğim cevaba mukabil çnünde "Nur Talebelerine" başlığı altında bir cevabı da beraberdir. Şayet ikinci bir cevaba lüzum varsa, işaret buyurunuz ki muktedir ve âlim kardeşlerimiz cevap versinler. Çünki tahrife yol açılmak ihtimali mevcuttur.

Saniyen: Üstadımıza edilen en ufak bir hizmetin dahi çok büyük bir ehemmiyeti hâiz olduğunu takdir ederek, vaktâ ki kendi yemekleriniz mübarek hanenizde pişinceye kadar bu ehemmiyetli sevabın biçare hemşireniz Fethiye'ye verilmesini bütün efrad-ı ailemiz mübarek el ve ayaklarınızdan öperek yalvarıyoruz. Risale-i Nur'un neşrini layıkı vecihle yapabilmemiz için makbul dualarınıza gayet derecede muhtacız.
الباقى هو الباقى

Biçare günahkar talebeniz