OTUZUNCU LEM'A: 

"Sekine" nam-ı âlîsiyle tabir edilen ve herbiri bir İsm-i A'zam olan veyahud altısı birden İsm-i A'zam bulunan Esma-i Hüsnadan

                           "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs"

ism-i şeriflerine ait pek çok kıymetdar ve Risale-i Nur'un şaheserlerinden biri olan bu Lem'a, yüksek bir ifade ve çok ince hakikatlarla kaleme alınmış; hem çok derin mesail-i vahdaniyet, azametli genişlikleriyle tefhim edilmiş; hem pek bâriz bir surette mevcudiyet-i İlahiyeye işaret eden şu hayretengiz faaliyet ile, müdebbiriyet-i Rabbaniye o kadar güzel izah edilmiş ki, âh ne olurdu, bu risalenin hakikatlarının a'makına ulaşmak şöyle dursun, sathını olsun bari görebilseydim. Heyhat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Husrev)

Lem'alar ( 429 - 430 )

 

 

 

"Kendini Sekine ile dua edip muhafazaya çalış."

Şualar ( 736 )

 

 

 

فَيَا حَامِلَ اْلاِسْمِ الَّذِى جَلَّ قَدْرُهُcifir ve ebcedî hesabıyla bin üçyüz elli üç senesi ki, Risale-i Nur şakirdlerinin en sıkıntılı bir zamanına ve o zamanda "Sekine" tabir edilen İsm-i A'zamı, yetmiş bir âyet ile yüz yetmiş bir defa daimî vird eden Risale-i Nur Müellifinin isimlerine tevafuk sırrıyla parmak basması, o zamanda İsm-i A'zamı hâmil Risale-i Nur Müellifinin hususiyetini ve selâmetle kurtulacaklarını tebşir etmekle işaret ettiğini; Lillahilhamd, selâmet ile kurtulmaları, keramet-i Aleviyeyi tasdik ettiğini...

Lem'alar ( 448 )

 

 

Mecmuat-ül Ahzab'da Ercuze namındaki kaside-i mübareki, Fethi Bey'de buldum. Birçok yerlerini okudum. Fazla tedkik edemedim. Ancak Sekine namı verilen ve İsm-i A'zam'ı tazammun eden altı isim "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs Celle Celalühü" olarak buldum. Bu esma-i mübarekenin vird edilmesine müsaade ve ne suretle devam iktiza ettiğine emrinizi istirham ederim.

Barla Lahikası ( 303 )

 

 

Biz de o isre ittibaen onun hesabına Leyle-i Kadr'i iki gece yapacağız diye niyet ve karar ettik. Birinci gecede Evrad-ı Bahaiye ve Tesbihat ve Sekine ve Delail-ül Hayrat ve Cevşen-ül Kebir gibi ders ve virdlerimize çalıştık. İkinci gece keza; hem nasihat... Demek ittiba cihetiyle, Üstadımızın hesabına yüz cemaatle "tekabbelallah" çalıştırılmışız.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 169 )

 


 

 

Sekine Duası Okunuşu 

 

 

7 kez tevbe istiğfar. (Estağfirullah el azim ve etübü ileyh)

7 kez Efendimiz (s.a.v) Salavat-ı Şerif. (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed)

10 kere tekbir (Allahu Ekber)

Besmele ile birlikte 6 Esma her ayet ile birlikte 19 kere okunacak.

Yani önce besmele-i şerif okunacak, ardından "Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun" esması okunduktan sonra 1. Ayet 19 defa okunacak, sonra tekrar besmele-i şerif ve "Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun" esmaları okunduktan sonra 2. Ayet 19 defa okunacaktır. Aynı şekilde 3. Ayet ve diğer ayetlerde böyle okunacaktır. 19 Ayette bu şekilde 19 defa okunacaktır.Download
sekine duasi -tamami.wma
Windows Media Music Datei 82.3 MB