izdivac meselesi

........


Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri’nin verdiği evlilik izninin keyfiyetini anlamamız açısından Emirdağ Lahikasında münderic şu mektub nazar-ı dikkate alınmalıdır. Mektub şöyledir;

Salahaddin hususî, kendine ait bir mes’eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye BAĞLANMAK istiyor. Madem o haslar içindedir, kat’iyyen Risale-i Nur’un hizmetine zararı varsa, girmeyecek. Eğer bilse ki; o refika-i hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur’un hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa, o hayata girebilir. Çünki hasların hayatı, Risale-i Nur’a aittir ve şahs-ı manevîsini temsil eden şakirdlerinin tensibiyle kayıd altına girebilir. Peder ve vâlidesinin re’yleri de varsa, inşâallah zararı olmaz.

 

Emirdağ Lahikası I / 80 p4

 
Mezkûr mektub evlenmek isteyen tüm Nur Talebelerine rehber olacak bir mahiyette olduğundan manası üzerinde iyice durmak gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Bediüzzaman Hazretleri, Has talebelerden biri olarak kabul ettiği Salahaddin ağabeye “Risale-i Nur’un hizmetine zararı varsa girmeyecek” diyerek, hizmet-i nuriyeye zararı olacak bir evliliğe rızası olmadığını kesin bir dille ifade etmiştir.

2-Şayet birinci ŞART tahakkuk ederse, yani haslardan olan o talebe evlense dahi hizmette bir şeyler aksamayacak veya hizmet zarar görmeyecekse, o zaman ikinci bir tedbir olarak “alacağı hanımı, has kardeşlerimiz gibi hizmet için çalıştırabilme…” ŞARTI getirilmiştir.

3- Has talebelerin hayatı kendilerine ait olmayıp Risale-i Nur’a ait olduğundan haslar, o hayatı sadece kendi istekleri istikametinde kullanamazlar. Bu sebeble Hizmet-i Nuriyede şahs-ı maneviyi temsil eden (ki Üstad hayattayken o temsili kendisi yapıyordu) has talebelerin şahsı manevisinin İZNİNİ almak şartı getirilerek KAYIT altına girebilir deniyor. Bu ŞART dahi evlenme hadisesinin kişiyi dünyaya bağlayacağının bir emaresi olarak ifade edilmektedir.

4-Son olarak eğer o has talebenin peder ve validesinin de bu evliliğe izni varsa o zaman inşaallah zararı olmaz diye ümid edilmektedir.

 
Kısmen yapılan bu izahların yanında asıl mühim olan diğer bir husus da acaba bu evlilik sonrası Bediüzzaman Hazretlerinin Salahaddin ağabeyle alakalı bir beyanının olup olmadığıdır. Yani Salahaddin ağabey, Bediüzzaman Hazretlerinin nezaketle olmaz dediği ve bazı şartlar dâhilinde zarar etmeyebileceği ümidini, bir izin olarak anlayıp bu izni kullandıktan sonra zarar edip etmediğinin tesbiti cihetinden mühimdir. İşte bu hususu açıklar mahiyette gayr-i münteşir bir mektubunda Bediüzzaman Hazretleri diyor ki;

“Bu mektub kimin bilemedim. Ziya aynen Zübeyir gibi hayatını Nurlara, îmân hizmetine fadâkârâne verecek bir mâhiyette bilirim,dünya ile hususan kadınlarla evlenmek, alâkadar olup bağlanmaz zannederim.Selâhaddin Nurun bir kahramânı iken tezevvücü onu DÜNYAYA ESİR EYLEDİ ona ve NURLARA çok ZARAR oldu. Eğer Ziyânın dünya ile ve evlenmek ile alâkadar olmaya niyeti katî varsa nurun erkânlarıyla meşveret etmek ona lâzımdır.Ben bu mes’elede fikir beyan edemem, Ziyâ gibi bir Nur kahramânı DÜNYA İLE ZİNCİRLERLE BAĞLANMASI  hizmet-i Nuriye fetvâ vermesiyle olur.”

Said Nursî (R. A.)
GAYR-İ MÜNTEŞİR EL YAZMA LAHİKA

 
Evet yukarıda naklettiğimiz bu paragrafta geçen “Selâhaddin Nurun bir kahramânı iken tezevvücü onu dünyâya esir eyledi ona ve Nurlara çok zarar oldu.” cümlesinden sarih bir şekilde Salahaddin ağabeyin zarar ettiği ve bu tezevvücün hizmete zarar verdiği anlaşılmaktadır. Ziya adlı diğer bir talebesinin evlenme talebine karşılık, öncelikle Salahaddin’i misal vererek başlaması, onun nasıl zarar ettiğini beyan etmesi, ardından aynı Salahaddin’e dediği tarzda “Niyeti katî varsa Nur’un Erkânlarıyla meşveret etmek ona lâzımdır. Ben bu mes’elede fikir beyan edemem, Ziyâ gibi bir Nur kahramânı dünya ile zincirlerle bağlanması hizmet-i Nuriye fetvâ vermesiyle olur.” demesi gösteriyor ki; Hz. Üstad bu hususa rıza göstermemiştir. Hatta “Ben bu mes’elede fikir beyan edemem…” diyerek kendisinin taraf olduğunu yani evlenmeme taraftarı olduğunu açıkça ifade etmiştir.

.........

Elhasıl; bu hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede bulunan has talebeler Üstadları olan Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini (R.A) numune-i imtisal edip, mümkünse aynen Üstad’ları gibi vakf-ı hayat ederek ulvi bir fedakârlıkla bu hizmet-i imaniyede çalışmalıdırlar.

 

(YAZININ TÜMÜ : https://www.nurasadakat.com/izdivac-ve-refika-i-hayat-meselesi-1.html