CİHAD RUHUNDAN TERCİHLER

 

 

Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. H. 143

 

karanlık gece dalgalarını andıran korkunç küfür ve ilhad kâbusunun müslüman dünyasını ve dolayısıyla memleketimizi kaplamak üzere olduğu o tehlikeli günlerde,yatağından fırlayan bir arslan gibi,yanardağları andıran bir kükreyişle CİHAD meydanına atıldı.  T.12

 

(Zübeyir Ağabeyin bir yazısı)

Millete ve neslimize bir gaye ve bir hedef vermek elzemdir.Mefkûresiz ve hedefsiz bir cemiyet iki ayaklı cenazelerden başka bir şey değildir.Bizim ecdattan evlâda devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve meksadımız iman ve islamiyettir....

Bir nesilde mücadele ruhunu sindirme,nesli öldürmektir.O nesli diriltmek ise,o nesilde mücadele aşkını uyandırmaktır.

Faziletli insan şudur ki;şahsi menfaatten ziyade vatan ve millete iman ve islamiyete hizmet etmek kaygısını kendisine hakim kılsın.....

Risale-i Nur,Allah yolunda Kur’anın elmas kılıcı olan iman hakikatleriyle cihad etmeyi öğretir.....

Bediüzzaman bahadır ve yavuz bir mücahid-i ekberdir.Bediüzzaman eşedd-i zulmün,istibdad-ı mutlakın önünde eğilmedi;göğüs gerdi ve çarpıştı ve yıktı.....

Bediüzzaman,dinî ve millî ruhu ateşleyen ateşin ve müstesna bir müellifidir.....

Nurculuk,şahlanan bir iman tezahürüdür.

Denizler donanma,bulutlar ordu yağdırsa,kara çıldırsa bize saldırsa,bizi nurlardan, bizi bizden yine ayıramıyacak,bu hizmet-i imaniye ebede kadar payidar olacaktır İnşâllah...

Biz bu beden ve bu canları ancak ve ancak Allah yolunda cihad için besliyeceğiz.İslam dini,şehamet ve hamaset ve gayret dinidir.....

Gerek şahsi derk ve mes’elelerimiz,gerekse din düşmanlarının taaruzlarıyla giriftar olduğumuz sıkıntılarımız biz nur şakirdlerinin canlılık ve cevvaliyetini artırır; mücadele-i diniye yolunda ihlas ve cesaret verir.metanet ve salâbetimizi ziyadeleştirir.

Hayatta dert ve felaketlere dûçar olmayanlar,büyük ferağat ve cesaret sahibi olmazlar.

Zulüm ve işkenceler,insanın mahiyetindeki asalet ve cesaretini meydana çıkarır.Fıtratındaki kabiliyetleri inkişaf ettirir.Hayatta dert ve felaketlere dûçar olmayanlar,büyük ferağat ve cesaret sahibi olamazlar.

Risale-i Nur’un neşriyat ve fütuhatı 27 Mayıs ihtilalinden sonra yüzde üçyüz ziyadeleşmiştir.Bu ileri ve muazzam hamlenin en büyük sâik ve âmili,hiç şüphe yoktur ki;Risale-i Nur varlığını tehdit eden din düşmanlarının Nur talebelerine taaruzlarıdır.

Binaenaleyh,şahsımıza olan gaddar hücumları affederiz.Fakat iman ve islamiyete taarruz edenleri asla affetmeyiz.....

Risale-i Nur;dini ve milleti ve memleketi uğuruna her türlü  fedakârlığı göze alan, sabır ve tahamülün eşsiz örneklerini veren,muhlis ve mücahid bir nesil yetiştirmektir.....En mukaddes hizmeti yapmakta muvaffak olmak için hayatımı Risale-i Nur’a vakfetmiş bulunmaktayım.....

İman ve İslamiyete yapılan türlü hakaretler ve taarruzlar karşısında zillet ve acze düşmeyeceğiz.Düşmanlarımızın karşısında çökmeyeceğiz,biz onları çökerteceğiz.Risale-i Nur,büyük bir hareket-i  imaniye kaynağıdır.RİSALE-İ NUR,iman ve islamiyet yolunda cansiperânehizmet eden,Kur’an ve iman hizmeti için görülmemiş bir şekilde ferağat ve fedakârlıklarda bulunan mücahid bir nesil yetiştirmektedir.....

Risale-i Nur talebeleri,mahkemelerde,karakollarda,işkence yerlerinde,hak ve hakikati pervasızca müdafaa etmeyi en mukaddes vazife bilirler.

Risale-i Nur talebeleri,taarruza mâruz kaldıkları vakit,yılmazlar,yıldırırlar.....

Bizler İslamın şerefi için,İslamın terakki ve teâlisi için kanını akıtan,canlarını feda eden,şanlı bir milletin torunlarıyız.Elbette bizler,ecdadımızın yaptığı cihad-ı diniyeyi devam ettireciğiz.....Nur talebelerinin imani ve islami hizmetini durdurabilmek,hiç bir kuvvetin haddi değildir.....

Evet Risale-i Nur’u oldukça,kalbimizin meserretle çağladığını,ruhumuzun cihad-ı diniye neşvesiyle galeyana geldiğini hissediyoruz.