üç KERAMET-İ ZAHİRESİ bulunan Mu'cizat-ı Ahmediye, Onuncu Söz ve Yirmidokuzuncu Söz ve Âyetü'l-Kübra gibi çok risaleleri dahi herbiri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakıalar bana kat'î bir kanaat vermiş. Hattâ sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşid gibi yetiştiğine müteaddid vakıalar şübhe bırakmıyor.
Kastamonu - 10

 

Hususan sırf uhrevî ve imanî olan Ondokuzuncu Mektub ile Yirmidokuzuncu Söz'ün benim için çok ehemmiyetleri var; benim manevî servetim ve netice-i hayatımdırlar; ve i'caz-ı Kur'anînin on kısmından bir kısmının cilvesini göze gösterdikleri için fevkalâde bence kıymetleri var. Hem onları, kendime mahsus olarak yazdırıp yaldızlatmışım.
Tarihçe-i Hayat - 236

 

Bu defa da sırlı, kerametli Yirmidokuzuncu Söz'ü size gönderiyorum. Latîf ve manidar bir tevafuktur ki, Hüsrev senin için Yirmidokuzuncu Söz'ü yazıyordu. Yazdığı vakitte Hüsrev vasıtasıyla çok mübarek RAMAZAN HEDİYESİ aynı anda gelmesiyle beraber, aynı gecede ben senin hanen tarafına ve hanene geldiğimi rü'yada gördüğüm gibi; iki gece evvel, elhak ikinci bir Hüsrev ve ikinci bir Süleyman olan Süleyman Rüşdü, aynen sizi görmüş. Bundan anladık ki, bizler bir menzil içindeki adamlar hükmündeyiz. Maddeten uzaklık tesiri yok ve birbirimize karşı münasebet-i âdiye dahi kaydedilir.
Barla - 355

 

Sizin muvaffakıyetinizi ve sebatınızı ve Yirmidokuzuncu Söz'ün elifler kerametini MUHAFAZASIYLA mumlu kâğıtlara yazılmasını ve çalışmanıza fütur gelmemesini ruh u canımızla tebrik ediyoruz.
Emirdağ-1 - 283

Risale-i Nur’un manası “Vehbi” olduğu gibi, kelamı,lafızları da “vehbîdir”. Yani, kelimelerinin, cümlelerinin,paragraf ve konularının sıralanışı, dizilişi, yerleştirilmesi…Beşeri bir irade ile değil, İlahî bir irade ile dizilmiştir.Bunun belirtileri, işaretleri ise muhtelif yerlerde verilmektedir..

 ( Ondokuzuncu Mektub, Yirmi Dokuzuncu Söz, İşarat-ül İ’caz gibi eserlerde “göze görünür hale gelmiş tevafukatlar Osmanlıca aslında gösterilmiş..)

Download
29 söz pc.pdf
Adobe Acrobat Dokument 34.7 MB
Download
29 Söz matbaa için.pdf
Adobe Acrobat Dokument 38.7 MB

Yirmidokuzuncu Söz'ün göz ile görünen bir kerameti var. Ezcümle, onaltı sahifesinde ihtiyarsız, tasannu'suz her sahifenin satırlarının başlarında onaltı elif gelmesidir. Bu tevafuku görmek isteyenler, elyazma nüshasına müracaat etsinler.

Sözler ( 788 )

 

Hüsrev kardeş! Kasem ederim benim elimden gelseydi, yalnız bu defa altun yaldızla yazdığın Mu'cizat-ı Ahmediyeye mukabil her birsahifesine, yalnız maddî bir ücret olarak birer altun hediye edecektim. Hakikaten ebedî bir gül fabrikasına kâtib tayin edildiğinize kanaatım kat'iyyet kesbetti. Rabb-ı Rahîm'e hadsiz hamd ü sena olsun. Tasavvurumda Hüsrev, Rüşdü bir tek isim gibi olmuş. İkinizi, Risale-i Nur'a ait

Kastamonu Lahikası ( 37 )