Hak neşv ü nema bulacaktır, eğer çendan toprakta gizlense... Ve tarafdar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır, eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar...

                                                                                                      Muhakemat - 9

 

Nurculuk tarihinde yaşanmamış bir hâl ile karşı karşıyayız. Nurlar yasak olmadığı hâlde 60 senedir ünsiyet ettiğimiz külliyat bulamıyoruz. Yani bugün bir takım ENVAR Neşriyatın tab ettiği 2015/2016 basım KÜLLİYAT alan okuyucu DİB ve Hizmet Vakfının kurduğu Tahkik Heyeti tarafından TAHRİF edilmiş KİTABLAR elde etmiş olacak.

60 senedir neşredilen kitabların AYNISINI bulamayacaktır. "Sözler Yayın" dahi eski basıma geri döndüğü halde ENVAR bu tahrifli metinde neden ısrar ediyor?

 

Bir zamanlar bu memlekette KİTABLAR toprağa gömülmüştü.

1996 tarihine kadar Ağabeylerimizden teşekkül eden TASHİH KADROSUNUN (altdaki videoyu tıklayınız) onayından geçmiş KİTABLARI sitemize gömüyoruz ve

RAHMET-İ İLAHİYEDEN TASHİH KADROSUNUN ONAYLADIĞI BU KİTABLARIN basılmasını niyaz ediyoruz. 

 

***

 

Bundan dolayıdır ki; dinsizler, komünistler, bu memlekette Risale-i Nur varken mel'unane fikirlerini saha-yı tatbike koyamadıklarından ve bir manevî bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından, Risale-i Nur'un her vecihle neşrine sed çekmeyi gaye edinmişlerdir.

İşarat-ül İ'caz - 227

 

Risale-i Nur'un neşri için, mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, evet, evet. Binler defa evet!..

 

Şualar - 552

 

hem küfr-ü mutlak cereyanı ki, hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatına karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var.

   Çünki Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in bir mu'cize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevî atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyat-ı kalbiyeyi tahribine mukabil, maneviyat-ı kalbiyeyi tamir edip ferden ferda iman-ı tahkikîden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalblerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'anımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle îfa ediyor. 

Barla - 7

 

hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faidesi bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları ELZEMDİR ki; geçen dehşetli günahlara keffaret ve gelecek müdhiş belalara ve anarşistliğe bir sed olabilsin.

Emirdağ-1 - 249

 

Kitabları indirmek için TIKLAYINIZ

 


Tarih tekerrür ediyor - ENVAR Nesriyat masada (resmiyette) ''esir alındı''