NURLARI    TAHRİF    HALİFELİĞE    SU-İ KASTDIR

 

 

Halifeliğe kast edenler ve Kitabları yok etmeye calışanlar tek bir habis ruhturlar … 

çünkü icraatlarında birbirine tevafuk etmişler..

 

 

Halifelik nedir?

“Ben mutlaka yeryüzünde bir halife yapaca­ğım, bir halife tayin edeceğim.” demişti ki, meali: Kendi irademden, kudret ve sıfatımdan ona bazı salahiyetler vereceğim. o bana izafeten, bana niyabeten mahlukatım üze­rinde bir ta­kım tasarrufata sahip olacak, benim namıma ahkâmımı icra ve tenfiz eyliyecek, o bu hususta asil olmayacak, kendi zatı ve şahsı namına bil’asale icra-yı ahkâm edecek değil, ancak benim bir naibim, bir kalfam olacak, iradesiyle benim iradelerimi, be­nim emirlerimi, benim kanunlarımı tatbika memur bulunacak, sonra onun arkasın­dan gelen­ler ve ona halef olarak aynı vazifeyi icra edecek olanlar bulu­nacak (35:39) sırrı zâhir olacak. Bu mana, Ashab-ı Kiram’dan ve Tabiînden uzun uzadıya nakledilegelen tefsirle­rin hü­lâsası ve hâsılıdır.” (Elmalı.Tefsiri:299)

 

Bu beyandan açıkça görülüyor ki; idare sahasında hilafet makamı beşerî düşüncelerle ve anlayışlarla hareket etmez ve edemez. Yani Allah, insanlar üzerindeki hakimiyetini hilafet makamı ile icraa eder.

 

 

Mesela: 

 

1.) Cengiz Hülagu

Cengiz Hülagu, yani o devirde korkunçluğundan dolayı Deccal olarak bile anılan, ne bir ev, ne bir han, ne bir KÜTÜBHANE ve de geçtiği yerlerde ne bir canlı (bebek, çocuk, kadın, taş üstüne taş) bırakmayan kişidir.

 

Mustasım Billâh 1242 - Şubat 1258 doneminde Abbasi Devleti'nin son hükümdarı ve Irak Abbasileri'nin 37. ve son HALİFESİDİR: 

Tahta oturduğu sırada Moğollar HORASANA kadar olan bölgeleri işgal etmişti.

Bağdat düşünce Hülagû Han Mustasim Billah'ı öldürttü.

Halife bir kilime sarıldı ve askerler tarafından ölene dek tekmelendi..

 

 

Yani….Hem HALİFE katlediliyor; hem KÜTÜBHANELER yok ediliyor!!

 

 

2.) M. Kemal (Süfyan)

Cumhuriyet' in ilanından kısa bir süre önce imzalanan lozan (24 Temmuz 1923)  anlaşmasının asıl maddeleri dışında gizli maddeleri de bulunmaktaydı. Bu antlaşma başta HİLAFETIN kaldırılmasıyla birlikte bütün inkilap hamlelerini (HARF İNKILABIYLA dini tedris eden KİTABLARA SU-İ KAST)de içine almaktaydı. ingiliz devlet adamı Lord Courson' un mecliste yaptığı konuşması ile bunları tamamen doğrulamaktadır. Lozan antlaşmasından sonra ingiltere avam kamarasında türkler' in istiklalini niçin tanıdınız? diye yükselen itirazlara verdiği cevap şuydu; " işte asıl bundan sonra türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. zira biz onları, maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. " demiştir.

 

Yani yine HALİFELİK kaldırılıyor ve KİTABLAR yok ediliyor.

 

 

 

3.) Gülen ve çetesi NURları sahteleştiriyor (2012)

Risale-i Nur'un Cevşen-ül Kebir'den ve Celcelutiye'den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahü Anh'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci HALİFE nazarıyla bakabiliriz. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 72 - 73 )

 

Yine Kitablar ve Halifeliğe kast ediliyor....

 

EĞER NURLAR BU KADAR EHEMMIYETLİ OLMASAYDI, SÜFYANİYETE HİZMET EDENLER ONU TAHRİF ETMEZDİ