NEDEN RİSALE-İ NUR'A YAPILAN TAHRİFLER ÜZERİNDE BU KADAR  TAHŞİDAT  YAPIYORUZ...?

 Nasıl ki maddi sınırları korumak bir cihad ve bir vazife ise, manevi sınırları korumakda aynı şekilde manevi bir cihad ve bir vazifedir. İşkenceyi, zulmü, hapsi göze alarak manevi sınırların müdafaası için bir hayat ve bir eser ortaya koymuş olan Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nurların hukukunu savunmak -(Nur talebelerinin bir vazifesi olmakla beraber)-bu husus maddi sınırları korumak kadar önemlidir! Bunları neden söyledik?

Risale-i Nur'a yapılan tahrifata sessiz kalmak BELALARIN celbine zemin hazırlamaktır. Bu hususta R.Nur Külliyatının müteferrik yerlerinde bu manada açıklamalar vardır. Mesela:

 

"Hem ne vakit Risale-i Nur'a ilişilmişse, bir nevi umumî korku başlamış görüyoruz. Demek bu vatanın belalardan muhafazası için Risale-i Nur bir kat'î vesiledir.

Hem bu defa, bize hücumların aynı zamanında kış çok hiddet etti, şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kızdığını gösterdiği gibi; 

Risale-i Nur - Emirdağ Lâhikası 1/28 0

 

şimdiye kadar çok tecrübelerle Risale-i Nur'un serbest intişarıyla belaların ref'i ve ona ilişmek ve susturulmakla belaların gelmesi sabit olmuş. 

Emirdağ-1 - 230

 

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faidesi bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki; geçen dehşetli günahlara keffaret ve gelecek müdhiş belalara ve anarşistliğe bir sed olabilsin.

Emirdağ-1 - 249

 

Risale-i Nur belaların def'ine bir vesiledir ki; Nurlara hücum edildi, bela yol buldu geldi.

Emirdağ-1 - 283

 

Anadolu'da ekser okunması, İkinci Harb-i Umumî'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu Sure-i  ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺼْﺮِişaret ettiği, 

Emirdağ-1 - 33

 

Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedî ve kabil-i nesh olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından, zemin şimdilik onları bırakıp, bunlara hiddet ediyor.}

Sözler - 172

Bununla berâber “Sadaka belâyı def eder” meâlindeki hadîs-i sahîhin hükmüyle, Risâle-i Nûr Anadolu için belâları def eden bir sadaka hükmüne geçer. Sadaka kazâ ve belâyı nasıl def ediyorsa, Risâle-i Nûr’un da Anadolu’ya gelecek kazâyı, belâyı def ettiği aynelyakîn ispaIt edilmiştir.Öyleyse daha başka ve şiddetli musibetlerin gelmemesi için umumi duaya ve en önemlisi Risale-i Nura yapılan taarruza karşı çıkmaya ihtiyaç vardır.

 

Ve Zülfikar'ın zuhurunun mukaddemeleri başlaması ile din lehinde kuvvetli cereyanların ve aleyhindeki tecavüzün durması ve bir kısmı rücu edip eski hatiatın tamirine çalışması işaretiyle, şimdi bilfiil tezahür ve neşrolması, inşâallah memleket için İslâmiyet cihetinde büyük bir faidesi olacak ve zulmetleri dağıtacak işaretini veriyor.

   Evet şimalden gelen küfr-ü mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i Nur'dur. Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet var.

 

Emirdağ-1 - 207

 

Siyaset ve siyaset tarafgirliğinin hakperestliği gölgelediği bir noktadayız. Saf cevherin sahtesinden ayrışma zamanı,fitne dönemleridir. Bizler süreçle sınanırız. Risale-i Nur'a yapılan taarruza ve sinsi tahrifata karşı "Durun! ne oluyorsunuz, nasıl böyle birşeye tevessül ediyorsunuz!" DİYEMEYEN! ve ortaya net bir tavır koyamayan,eylem ve söylemde ki tatlılığa aldanan ve özeleştiri yapması gereken epeyce bir nurcu (!) var.Susarak ve susturarak tabir-i caiz ise SİLAHI KENDİ AYAĞINIZA SIKIYORSUNUZ!. (15 Temmuz hadisesi buna canlı bir şahidtir.)

 

Ey Nurcular!Nasıl bu kadar safdîl olabildik!?

 

 

Bu ülkenin hayrına çalışanlar Risale-i Nur'a ilişmemelidirler. Eğer dokunurlar ve ilişirlerse veya yapılan bu azim hatayı düzeltmezlerse yakında bekleyen felaketler onları yüz defa pişman edecektir!!!


 

" 'Mezkur Ayetin bir nevi TEFSIRIDIR'

 

diye YAZILSIN ! "

 

BEDIÜZZAMAN Said NursiMEHDIYETI INKARIN SINSI adimlari

 

 

1. DIB Başkanı M. Görmezin Nurlara yazdığı Önsözünde Bediüzzamanı ÇÜRÜTME PLANI

2. Hasan Feyzi Ağabeyin kasidesinden kasdi olarak ÇIKARTILAN beyt:

 

 

 

3. Mehdiyeti inkar sempozyumu 22.10.2016

4. DIB in cuma hutbesinde Mehdiyeti inkar etmesi 28.10.2016

5. Nurcu görünümlü profesörlerin ''siyasi müceddidliği (!)'' Uydurmakla nazarları Mehdiyetten çevirmeleri

 

6. Diyanetin Tahkik heyetinin Envar 2016 Tarihçe-i Hayata ekledikleri paragraf:

 

Risale-i Nurların Mehdiyetle bağlarını kesmeye çalışmak, onun zuhur zamanında hem zaman olan dehşetli şer cereyanı olan “Süfyanî Deccali” de anlamamak demektir. Bu durum Süfyaniyetin mahiyetinin anlaşılmamasına hizmet eder. Yeni mehdiler ihdas edenler acaba bunu düşünüyorlar mı?

 

Hem Nur Talebeleri ve ehl-i imandan çoklarının Risale-i Nur’u “bir nevi Mehdi telakki” etmelerini kırmak, dolayısiyle nazarları Risale-i Nurlardan başka yerlere nazar-ı dikkat çekmek bilerek veya bilmeyerek Risale-i Nura darbe vurmaya çalışmaktır.

 (...âhirzamanda BÜTÜN BÜTÜN Kur'ana muhalefet eden zındıka cereyanına KARŞI, aynı ism-i a'zamı şefi' ve melce' ve tahassüngâh ittihaz edip cerhedilmez Kur'anın i'cazından gelen ve hâtem-i mu'cizeyi gösteren Risale-i Nur'un sönmez nuruyla ve susmaz lisanıyla şecaatkârane mukabele ve mukavemet edip, 

Lemalar - 447

 

22. Ekim 2016 tarihinde ‘Beklenen Kurtarıcı İnancı’ sempozyumunda MEHDIYET alenen inkar edilmiş (link) ve 28. Ekim 2016'da Bu küfür DİYANET tarafından cuma hutbesinde neşredilmiştir. (link)

Sempozyuma Risale-i Nura MEHDİLİĞİ İNKAR ETTİĞİ HALDE (29.08.2016) (link) önsöz yazıb, TAHRİF eden DiyanetBaşkanI M. GÖRMEZde katılmıştır.Diyanetin ''Tahkik heyetinin'' belirlediği ve HIZMET VAKFININ (ENVAR) 2016 senesinden beri tab ettiği Emirdağ Lahikasından ÇIKARTILAN cümle: 

 

Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber Risale-in Nur'dur vallah o SON müceddid-i ekber

 Emirdağ-1 - 122

 

...Yirmidördüncü Söz'ün bir dalında isbat edildiği gibi; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, VAHYE İSTİNADEN, her bir asırda kuvve-i maneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hâdiselerde ye'se düşmemek için, hem âlem-i İslâmiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Âl-i Beytine ehl-i imanı MANEVİ RABTETMEK İÇİN, Mehdi'yi haber vermiş. Âhirzamanda gelen Mehdi gibi, herbir asır Âl-i Beytten bir nevi Mehdi, belki Mehdiler bulmuş. Hattâ Âl-i Beytten ma'dud olan Abbasiye Hulefasından, Büyük Mehdi'nin çok evsafına câmi' bir Mehdi bulmuş.

   İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, nümuneleri olan Hulefa-yı Mehdiyyîn ve Aktab-ı Mehdiyyîn evsafları, asıl Mehdi'nin evsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş.

Mektubat - 95

 

Sinsice NURLARDAN MEHDİYETİ ÇIKARANLARLA KOL KOLA OLUNURMU? 

2007de okunan ders..


M.Görmezin MEHDİYET inkarı SİNSİCE NURLARA sızdırılmış (aşağıdaki Videoda ispatlanmıştır!)
NUR KAHRINA uğrar, ona hasmane bakanlar

Küfrün bütün alayı hücum etse de

EY NUR

Etmez seni dûr, kendi olur belki de MAKHUR.

 

Emirdağ-1 - 120


Download
TESBIT EDILEN TAHRIFLER
Tesbit edilen TAHRİFLER.docx
Microsoft Word Dokument 29.1 KB