02.07.2015

 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin taleberinden Ahmet Aytimur ağabey Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan’a bir mektup gönderdi.

 

 

Aziz muhterem Reis-i Cumhurumuz Receb Tayyib Erdogan Beyefendi,

“Şöhreti memleketimizin ve dünyanın her tarafını kaplayan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin telifatı olan Risale-i Nur eserlerini altmış beş senedir neşretmekteyiz. Bu neşriyatımız Hazret-i Üstadın sağlığında bizzat onun tensibiyle olduğu gibi vefatından sonra da aynı esaslar çerçevesinde bu neşriyatımız devam etmektedir.

Üstadımızın tayin ettiği varisleri ve onlardan neşriyat esaslarını öğrenenler de çeşitli merkezlerde bu hizmetlerini bugüne kadar ifa etmişler ve edeceklerdir.

 

Üstadımız, Diyanet Riyasetinin de; ”has arkadaşlarımdan tashihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla” neşriyatını arzu etmişlerdir.Hem Diyanetin münasib gördüğü risaleleri neşretmesini istemiştir.

 

Yıllardır bu neşriyatı yapan has talebelerin bastıkları sahih, sıhhatli eserler binlerce, milyonlarca insanlara ulaşmıştır. Yani değişmez ve değiştirilmez orjinal eserler millete malolmuştur.

Bu gün elliye yakın dilde tercüme Risale-i Nurlar binlerce adet basılıp onlarca merkezlerde neşriyatı yapılmaktadır.

Son zamanlarda aslına uymayan bazı risale yayınları yapılmışsa da milletimizin sağduyusu o işi yapanlara gereken cevabı vermiş ve vicdanlarda mahkum etmiştir. Zaten Türkçe olan Risaleleri bilerek değiştirenler, risaleye ihanet ettiği gibi vatan ve memlekete de ihanet eder.

 

Şimdi ise, saygıdeğer Cumhurreisimiz ve Başbakanımız ve ilgili bakanlarımız ve bakanlar kurulunun gayretleriyle gerekli düzenlemeler neticesinde resmi muhafaza altına alınmış ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın korumasına verilmiştir. Bu koruma memnuniyet verici olmakla beraber, tatbikatta bazı sıkıntılar olduğu herkesin malumudur. Bunun için risalelerin basımının serbest kalması Üstadımızın arzusuna muvafık olacaktır. Ayrıca Üstadımızın Konya’da bulunan yeğeni hemşirem Saadet Hanım’ın da arzusu da bu istikamettedir.

 

Bu hususa zıt harekette bulunanları da Hazret-i Üstadın “Birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cem'iyet-i ülemaya havale etmektir” kaidesine bırakılmalıdır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkârı
Ahmet Aytimur
ENVAR NEŞRİYAT