“Bazan Kur’an, Cenab-ı Hakk’ın fiillerini tafsil ediyor. Sonra bir fezleke ile icmal eder. Tafsiliyle kanaat verir,icmal ile hıfzettirirbağlar.” S:418

 

HAS (HASS)

 

Husûsi, hâlis, kıymetli ve ileri gelenler topluluğu manasına gelen bu kelime, Risale-i Nurda tekraren geçer ve daha çok hizmet dairesinin merkezî cemaatı manasında kullanılır. Bu hizmet cemaatının bazı hususiyetleri, Risale-i Nurdan tesbit edilecek. Şöyle ki:

 

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

……bu musibette biz birbirimizden şekva etmek; hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmektir. Sakın sakın, has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti bu musibete bir sebeb görüp onlardan gücenmek ise, Risale-i Nur'dan çekilmek ve hakaik-i imaniyeyi öğrenmeden pişman olmaktır. Bu ise, maddî musibetten daha büyük bir manevî musibettir.” Ş:322

 

Bu kısımda hizmet dairesindeki müstakîm ve kitabdaki düsturlara bağlı müdebbirlerin faaliyetlerinin sıkıntı getiren bazı faaliyetlerinden küsüp darılmamak ders ve ikazı var. Evet müdebbirlerin diğerlerinden daha isabetli olacakları kaideten kabül edilmesi gerekir.

 

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Şimdi namazda bir hâtıra kalbe geldi ki: Kardeşlerin ziyade hüsn-ü zanlarına binaen, senden maddî ve manevîders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde[1] hasları tevkil ettin,[2] erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî ve Kur'anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahiRisale-i Nur'u ve şakirdlerinin şahs-ı manevîlerini tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîlerisenden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar.” Ş:493

 

Yani Nurun şahs-ı manevisi ciddi olarak kitaba bağlı olarak bulunması lüzumu anlatılıyor. Yani size iki şey bırakıyorum rivayetinin sırrı yani hakikat-ı mahza olan kitab ve ona bağlı merkezî cemaat nazara veriliyor. (L:21) den alınan ders.

Risalet-in Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine dair bir müjdeye sahib olmanın şartları:

 

“Birinci Şua'da iki-üç âyetin işaratında, Risalet-in Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük mes'eleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden kalbime geldi:

Birinci Emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyleletaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata yetişmektir.Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir.

İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzdaakıl ve kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ilehakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol; Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini görecekler….[3]

Hem Risalet-in Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, masum lisanlarıyla dualarının yekûnü öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmuu itibariyle reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i iman ile kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünki herbir dua umuma bakar."K:18

 

Has şakirdler hakkındaki bahislerden bazıları da şöyledir:

Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku' bulan bir hâdise münasebetiyle beyan ediyorum ki:        Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye îsal eder. Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel, kesret-i mütalaa ile bazan bir günde bir cild kitabı anlayarak mütalaa ederken; yirmi seneye yakındır ki, Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resail-in Nur bana kâfi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım, başka kitabları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde, te'lifi zamanında, yirmi seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak lâzım gelir.

Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahiRisale-i Nur'a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." K:76

 

Bu parçada, haslar dairesinin Risale-i Nurda karar kılıp başka meslek ve hareketlere teveccüh etmemelerinin elzemiyeti bildiriliyor. Temel hadis kitablarında da, âhirzaman fitnesinin karşısında yegane çarenin, zamanın müceddidi olduğuna dikkat çekiliyor. Haslar dairesi ise, bu vazifenin yani fitne-i âhirzamanı önlemenin merkezidir. Hz. Üstadın şu ikazına dikkat gerek şöyle ki:

 

 “Mesleklerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatlar var. O hakikatların intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lâzım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âlî hakikatlar kaybolmasına vesile olur.[4] Meselâ: Hâdisat-ı zamaniye bahanesiyle Vehhabîlik ve Melâmîliğin bir nev'ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış.Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil; fakat her halde hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelenesas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyla onlar terkedilmez.”K:77

 

Yani haslar dairesi, azamiyet mesleğinde nümune-i imtisal olacak hayatı takıb eder diye, meselenin ehemmiyeti üzerine az önce dikkat çekildi.

Yani bu esasları koruyacak olan haslar merkeziyetinin bulunması zaruridir diye kuvvetli bir ikaz olup meseleye dikkat çekiliyor. Merhum Zübeyir Ağabey, Tevruz apartmanındaki kendi odasında ikimiz bir meseleyi konuşurken, parmağını medresenin salon kısmına uzatarak ve ciddi bir tavra girerek, bu tarz medresenin varlığı son bulunca o zaman kıyamet kopacak dedi.

Benim kanaatım şu ki, Zübeyir Ağabey böyle ciddi meseleleri Hz. Üstaddan duymadıkça şahsî kanaatını anlatmaz. Çünki böyle meselelerde şahsî kanaatını söylese, benden başkalara da intikal edeceğini düşünür.

Yine haslar dairesinden umum Nurculara bir ikaz dersi de şöyledir:

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle, hem bu dört ay müddetçe, binler adam kadar alâkadar olduğum halde; ahval-i âlemden, siyaset ve harbden kat'iyyen bir haber almayıp ve istemeyip ve merak etmez bir tarzda bulunmamdan, Feyzi ve Emin gibi haskardeşlerimin hayretleri ve istifsarları sebebiyle bir hakikattan, çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu. Şöyle ki:

Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medar-ı merak vemaksud-u bizzât olmak lâzım iken; şimdiki hal-i âlem hayat-ı dünyeviyeyi hususan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gazab-ı İlahînin bir cilvesi olanharb-i umumînin tarafgirane, damarları ve asabları tehyic edip bâtın-ı kalbe kadar, hattâ hakaik-i imaniyenin elmasları derecesine o zararlı, fâni arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki; Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan ülemalar, belki de veliler; o siyasî ve içtimaî hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaik-i imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tâbi' olarak hemfikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehl-i hakikatı belkiehl-i velayeti tenkid ve adavet eder, hattâ hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tâbi' yaparlar.

İşte bu asrın bu acib tehlikesine karşı, Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki; bu harb-i umumîyi bu dört ayda merak etmedim, sormadım.

Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, bâki elmaslar hükmünde olan hakaik-i imaniyenin vazifesi içinde iken, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak gerektir.

Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazifeyi vermiş; onlara da, zulümlü zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istiğna edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kudsî nurlara müşteri olmadıkları halde, biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakmağa tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza, dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envâr-ı imaniye kâfi ve vâfidir.” K:117

 

Bu parçada bu asrın siyasî ve dünyevî ve tarafgirane boğuşmalarına merak edip bakmanın, insanın maneviyatına ve hizmetin selametine zarar vereceğine dikkat çekilip ikaz ediliyor.

 

Sizin beraetiniz ve manen galebeniz, zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip, dostane hulûl edip, has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için, memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfian işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakıalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor.

Said Nursî" K:147

 

Netice:Risale-i Nurdan az bir kısım olarak nakladilen has şakirdlerin bazı hususiyetlerine, bilhassa hizmet dairesinde bulunanların dikkat etmeleri icab eder.

 

 

 

 


[1]Yani hizmetin maddi icraatında

[2]Yani erkân, hizmetin maddi icraatında bulunmaz. Bilhassa ictimaiyat ve kanun dairesine giren işlerde danışılan makamda bulunurlar.

[3] M:83 Hatimede anlatılan cezalet hakikatına dayanan veraset-i Nübüvvet mesleği, ruhî inkişaf ile görünenden daha külli ve isabetlidir. Şöyleki:

      “Hâtime: Şu mes’eleden anlaşılıyor ki: Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani: Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur’ana ve vahye, gaybî fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve mehenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i hadsiyeleridir.” M:83

 

[4] Burada bildirilen esaslar az sonra gelecektir. Bu esasları öncelikle has daire mensuplarının yaşayıp devamını ve unutulmamasını sağlamak has dairenin asıl vazifesidir diye hatırlatılıyor. Demek, has daire, hayatını bu esaslara hasredip asrın fitnesinin tesirinde bulunan başka anlayış ve mesleklere âlâka kurmamalıdır. Numune-i imtisal olmak tabiri bu hakikata dikkat çeker.