Bundan dolayıdır ki; dinsizler, komünistler, bu memlekette Risale-i Nur VAR ken mel'unane fikirlerini saha-yı tatbike koyamadıklarından ve bir manevî bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından, Risale-i Nur'un her vecihle neşrine sed çekmeyi gaye edinmişlerdir.

                                                                                                                    İşarat-ül İ'caz ( 227 )

 

 

Bütün şer odakları birleşti. Evet ama kime ve neye karşı birleşti?

Ve neyi YOK etmeye çalışıyorlar?

Bir siyasi partiyi mi? Yoksa Hızır gibi yetişip ''Kâinatı ihata eden son ordusunu'' (Kastamonu Lahikası ( 55 ) gösteren Risale-i Nurumu?

 

 

2012 Sadeleştirme namıyla başlatılan Risale-i Nurun TAHRİF ve TAĞYİRİ''bu milletin ve bu vatanın menfaatine bir ordu kadar hizmeti ve bereketi bulunan Risale-i Nur'u'' (Şualar  382) YOK etme teşebbüsüdür. Zira Ahir zamanda bütün cereyanlara karşı galibane mukavemeti olan ancak Risale i Nurdur.

 

Risale-i Nurun ASLİYETİNİ ve AYNİYETİNİ bozan kim olursa olsun bu ŞER ODAKLARI hesabına çalışır

 

1. Nurlara kalem karıştırarak ayniyetini bozan SAHTELEŞTİREN F. GÜLENE bağlı Ufuk yayın.

 

2. Lugat,meal,indeks ilave ederek tahrif eden Yeni Asya ve M. FIRINCIYA bağlı Nesil ve Söz Basım.

 

3. İşaratu-l İ'caza 70 sayfalık Önsöz ve Yeni Asyanın tahrifli münafıklar bahsini ilave eden ve İhlas ve Uhuvvet Risalesini dahi Diyanet Başkanının yazdığı Önsöz ile neşreden Diyanet.

 

 

 

Şer odakları neden Risale i Nura karşı birleşiyor? 

 

Risale-i Nur ... hakikat-ı Kur'aniyenin bu asırda parlak bir mu'cize-i kübrasıdır, zemin ve kâinat onun ile alâkadar...

                                                                                                                                 Şualar ( 484 )

 

Yalnız hem bu memleketi, hem âlem-i İslâmı çok alâkadar eden ve maddî ve manevî bu vatana ve bu millete pekçok bereket ve menfaatı tahakkuk eden Risale-i Nur'u üç defa müdafaa ettiğimiz gibi

                                                                                                                               Şualar ( 380 )

 

 

Evet Risale-i Nur'un mes'elesi; âlem-i İslâmda, hususan bu memlekette küllî bir ehemmiyeti bulunduğundan

                                                                                                                               Şualar ( 502 )

 

 

bu vatanın bir medar-ı rahatı olan Risale-i Nur'a

                                                                                                                                Şualar ( 514 )

 

 

Nurlar, sadaka-i makbule misillü belaların def'ine bir vesiledir.

                                                                                                                                Şualar ( 402 )

 

 

Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise; bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur'un, yüzbin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi' haline getirmesidir.

                                                                                                                                  Şualar ( 349 )

 

 

 

Bu yirmi senedir hadsiz muarızlara karşı sarsılmayan ve yüzbinler muhtaçların imanlarını kuvvetlendiren Risale-i Nur'a

                                                                                                                                  Şualar ( 403 )

 

 

bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kal'alarını zîr ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz feylesoflarını, hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir mes'elesinden geri çeviremezler, inşâallah mağlub edemezler!..

                                                                                                                                  Şualar ( 473 )

 

 

Risale-i Nur'un mecmuaları, benim mukabele edilmez müdafaanamem ve cerhedilmez itiraznamemdirler

                                                                                                                                  Şualar ( 393 )

 

 

Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ülema-i İslâm, Kur'anın gayet hakikatlı bir tefsiri, yani hakikatlarının kuvvetli hüccetleri ve bu asırda bir mu'cize-i maneviyesi ve şimalden gelen tehlikelere karşı bu millet ve bu vatanın bir kuvvetli seddi olduğunu tasdik ettiklerinden

                                                                                                                                  Şualar ( 396 )

 

 

üçyüz elli milyon müslümanların eski kardeşliğini ve muhabbetini ve hüsn-ü zannını ve manevî yardımlarını bu memleketteki millete kazandıracak çareleri bulmak ki, en kuvvetli çare ve vesile Risale-i Nur olduğuna bir emaresi şudur:

                                                                                                                                  Şualar ( 377 )

 

 

Risale-i Nur'la mübareze edilmez, o mağlub olmaz. Yirmi senedir en muannid feylesofları susturuyor. İman hakikatlarını güneş gibi gösteriyor. Bu memlekette hükmeden, onun kuvvetinden istifade etmek gerektir.

                                                                                                                                  Şualar ( 377 )

 

 

"Beş-on senede medrese hocalarının tahsil derecelerini, Nur şakirdleri on haftada kazanır."                                                                                                                                                                                                                                                            Şualar ( 538)

 

 

bu milletin ve bu vatanın menfaatine bir ordu kadar hizmeti ve bereketi bulunan Risale-i Nur'

                                                                                                                                  Şualar ( 382 )

 

 

Nur Risalelerinde ve talebelerinin lisanında her vakit söylenen "Bu zamanda en kuvvetli bir tefsir-i Kur'anîdir" cümlesidir.

                                                                                                                                  Şualar ( 409 )

 

 

Otuzüç âyât-ı Kur'aniyenin tahsinkârane işaretine mazhariyeti ve İmam-ı Ali (Kerremallahü Vechehü) ve Gavs-ı A'zam (Kuddise Sırruhu) gibi evliyanın takdirlerini ve yüzbin ehl-i imanın tasdiklerini ve yirmi senede millete, vatana zararsız pekçok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nur

                                                                                                                                  Şualar ( 451 )

 

 

Risale-i Nur Kur'anın bu asırda bir mu'cize-i maneviyesinin bir âyinesi ve ondan tereşşuh etmiş bir tefsiri olduğuna bütün Nurcuların ve Risale-i Nur'daki yazıları görenlerin kanaatları

                                                                                                                                  Şualar ( 407 )

 

 

Kur'an-ı Hakîm bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir. Eğer el'iyazü billah, Kur'an küre-i arzın başından çıksa, arz divane olacak, akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması, bir kıyamet kopmasına sebeb olması akıldan uzak değildir. Evet Kur'an arşı ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullahtır. Cazibe-i umumiyeden ziyade, zemini muhafaza ediyor. İşte bu Kur'an-ı Azîmüşşan'ın hakikî ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur; bu asırda bu vatanda bu millete, yirmi seneden beri tesirini göstermiş büyük bir nimet-i İlahiye ve sönmez bir mu'cize-i Kur'aniyedir. Hükûmet ona ilişmek ve talebelerini ondan ürkütüp vazgeçirmek değil, belki himaye etmek ve okunmasına teşvik etmek gerektir.

                                                                                                                                  Şualar ( 376 )

 

 

Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi dehşetli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden küfr-ü mutlakı otuz seneden beri köküyle kesen ve tabiiyyunun dehşetli bir fikr-i küfrîlerini öldürmeğe muvaffak olan ve bu milletin iki hayatının saadet düsturlarını hârika hüccetleriyle parlak bir surette isbat eden ve Kur'anın hakikat-ı arşiyesine dayanan Risale-i Nur,

                                                                                                                                  Şualar ( 354 )

 

 

Pek çok tecrübelerle ve hâdiselerle kat'î kanaat verecek bir tarzda, Risale-i Nur'un ağlamasıyla ya zemin titrer veya hava ağlar.

                                                                                                                                  Şualar ( 484 )

 

 

Kırk sene evvel tekrarla derdim: Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o Nur, Risale-i Nur idi. Nur şakirdlerinin dairesini umum vatan ve memleket siyasî dairesi yerinde tahmin edip sehiv etmiştim.

                                                                                                                                  Şualar ( 539 )

 

 

bu iktibaslar 14. Şua olan Afyon mudafaasından alınmıştır:

 

 

Afyon müdafaanamesinin hem bize, hem bu Nurlara, hem bu memlekete, hem âlem-i İslâm'a alâkadar ehemmiyetli hakikatları var.

                                                                                                                                  Şualar ( 489 )

 

 

Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhâssa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim.

Mevkuf

Said Nursî

Şualar ( 498 )

 

Üstteki iktibasların altına tüm Nur talebeleri imzalarını atarlar !

Kommentare: 1
  • #1

    Bir Nurcu (Samstag, 16 Januar 2016 10:58)

    1 kasım geçti gelelim sadede ak partiye oy atmayan (hiç oy kullanmayan dahi) tarafsız kalan şeytan tarafında kalır dinsizlere kuvvet vermiş olur denildi....Şimdi bu suali sormak hakkımdır diye düşünüyorum.Sahdeleştirmeden sonra Fetiye karşı durmayanlar onun propagansını yapanlar sempozyumda alkışlayanlar iyi niyetli kardeşlerimiz demekle sahdeleştirme cinayetini görmezden gelerek masum ilan edenler hatta tarafsız kalanlar dahi şeytanın tarafında olmuyorlarmı.İnsaf; nısftan eşit iki parçaya yarıya bölmek manasındadır.İnsafınız kurusun Fetinin köpekliğini yapmakta şeytan tarafında olmadınız ak partide ise tarafsız kalanı şeytan ilan ettiniz.Acaba vicdanınızı bir kontrol ediniz yerinde duruyormu yada bozulmuşta haberiniz mi yok.
    Her ne ise